“พม.สมุทรสงคราม จัดโครงการโครงการพัฒนาทีมวิทยากรครอบครัวจังหวัดสมุทรสงคราม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565”

วันอังคารที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 เวลา 08.30 น.
พม.สมุทรสงคราม จัดโครงการโครงการพัฒนาทีมวิทยากรครอบครัวจังหวัดสมุทรสงคราม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านครอบครัวทุกตำบล ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเครือข่ายการทำงานด้านครอบครัวในพื้นที่ เสริมสร้างองค์ความรู้ ความเข้าใจในการเป็นวิทยากร การพัฒนาเทคนิค การวางแผนในการเป็นวิทยากร รวมทั้งประยุกต์ใช้หลักการและทักษะการเป็นวิทยากรเพื่อถ่ายทอดความรู้อย่างมีประสิทธิภาพ


Share: