การขอรับสนับสนุนโครงการคุ้มครองเด็ก

การสนับสนุนการดำเนินโครงการในปีงบประมาณ 2564 ให้หน่วยงานภาครัฐ/องค์กรเอกชน เสนอขอรับการสนับสนุนโครงการ ได้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 – 31 มีนาคม 2564 ได้ที่ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสมุทรสงคราม

คู่มือการปฏิบัติงานและหลักเกณฑ์กองทุนคุ้มครองเด็ก


Share: