ประชุมคณะทำงานเพื่อการพิจารณาวาระการประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัดสมุทรสงคราม ครั้งที่ 2/2565

วันที่ 21 ก.พ. 65 เวลา 13.30 น.
ประชุมคณะทำงานเพื่อการพิจารณาวาระการประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัดสมุทรสงคราม ครั้งที่ 2/2565 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสมุทรสงคราม โดยศูนย์บริการคนพิการจังหวัดสมุทรสงครามนางพรนิภา มาสิลีรังสี พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานการประชุมคณะทำงานเพื่อการพิจารณาวาระการประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัดสมุทรสงคราม ครั้งที่ 2/2565 เพื่อพิจารณาและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อจัดทำวาระการประชุมคณะอนุกรรมการฯ โดยพิจารณากลั่นกรองคำขอกู้ยืมเงินทุนประกอบอาชีพของคนพิการ จำนวน 6 ราย และผู้ดูแลคนพิการ จำนวน 4 ราย รวมทั้งสิ้น 10 ราย และกลั่นกรองพิจารณาโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากเงินกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ประจำปี 2565 ของสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสมุทรสงคราม จำนวน 4 โครงการ ซึ่งพิจารณากลั่นกรองในชั้นแรกก่อนนำเสนอคณะอนุกรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัด ในวันศุกร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 ณ ห้องประชุมแม่กลอง ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม ต่อไป


Share: