ประชุมคณะอนุกรรมการรับรองมูลนิธิสมาคม หรือองค์กรภาคเอกชน เป็นองค์กรสาธารณประโยชน์และรับรององค์กรค์ภาคประชาชนเป็นองค์กรสวัสดิการชุมชน ในเขตจังหวัดสมุทรสงคราม


Share: