พม.สมุทรสงคราม จัดทำสัญญากู้ยืมเงินทุนประกอบอาชีพกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิคนพิการ (ประเภทรายบุคคล)


Share: