พม.สมุทรสงคราม จัดทำสัญญากู้ยืมเงินทุนประกอบอาชีพฉุกเฉินกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (ประเภทรายบุคคล)


Share: