พม.สมุทรสงคราม จัดโครงการ“อบรมพัฒนาเสริมสร้างทักษะ และเสริมพลัง สำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านสังคมสงเคราะห์และการพัฒนาสังคมจังหวัดสมุทรสงคราม ประจำปีงบประมาณ 2564” ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Cloud Meeting


Share: