พม.สมุทรสงคราม เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงการขับเคลื่อนแผนและแนวทางการดำเนินงาน พก. สู่การปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และทบทวนผลผลิต ตัวชี้วัด และการเตรียมการจัดทำโครงการและคำของบประมาณ พ.ศ.2567


Share: