เข้าร่วมประชุมตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการของผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่ 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบที่ 2 จังหวัดสมุทรสงคราม


Share: