โครงการอบรมการใช้บริการถ่ายทอดการสื่อสารสำหรับคนพิการทางการได้ยินศูนย์บริการถ่ายทอดการสื่อสารแห่งประเทศไทย (TTRS) พ.ศ. 2564


Share: