📌ข่าวประชาสัมพันธ์
“การขอรับเงินอุดหนุนกรมกิจการสตรีและครอบครัว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566”
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสมุทรสงคราม
กลุ่มนโยบายและวิชาการ
โทร. 034 712 614 และ 034 715 730


Share: