📌ข่าวประชาสัมพันธ์
“การคัดเลือกผู้แทนเยาวชนไทย เพื่อเข้าร่วมการประชุมผู้นำเยาวชน ประจำปี 2565 (ออนไลน์) ภายใต้โครงการเยาวชนเอเชียอาคเนย์ ร่วมกับผู้แทนเยาวชนจากประเทศญี่ปุ่นและประเทศสมาชิกอาเซียน ภายใต้โครงการ What youth can do in the era of New normal”


Share: