การอบรมหลักสูตรส่งเสริมอาชีพด้านการประกอบอาหารและงานบริการกรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ร่วมกับ บริษัท โอเรียนท์ พาราไดซ์ จำกัด

การอบรมหลักสูตรส่งเสริมอาชีพด้านการประกอบอาหารและงานบริการกรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ร่วมกับ บริษัท โอเรียนท์ พาราไดซ์ จำกัด


Share: