จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนมาตรฐานศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน เพื่อยกระดับเป็นองค์กรสาธารณประโยชน์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566


Share: