ประกาศสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสมุทรสงคราม 1. เรื่อง รายชื่อผู้ที่มีคุณลักษณะและไม่มีลักษณะต้องห้ามเพื่อเลือกกันเองเป็นผู้แทนองค์กรสาธารณประโยชน์ในคณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัด 2.ผลการคัดเลือกผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น


Share: