ประกาศเจตนารมณ์เพื่อเป็นองค์กรคุณธรรม ของสำนักงานปลัดกระทรวง พม. และเผยแพร่ infographic “คุณลักษณะ 10 ข้อ พม. ทำได้”


Share: