พม.สมุทรสงคราม จัดประชุมคัดเลือกผู้แทนองค์กรสวัสดิการชุมชนและผู้แทนองค์กรสาธารณประโยชน์เป็นคณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัด


Share: