พม.สมุทรสงคราม จัดประชุมหารือเพื่อขับเคลื่อนตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการบูรณาการกลุ่มเปราะบางรายครัวเรือน


Share: