พม.สมุทรสงคราม มอบเงินทุนกู้ยืมประกอบอาชีพจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ


Share: