พม.สมุทรสงคราม รับมอบประกาศเกียรติคุณ ให้แก่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสมุทรสงคราม ที่ได้ร่วมสนับสนุนและบูรณาการให้ความช่วยเหลือและจัดการภัยพิบัติ กรณีอัคคีภัยบนเรือสมูธซี 22


Share: