พม.สมุทรสงคราม ร่วมกับ กอ.รมน.จ.สส ลงพื้นที่เยี่ยมกลุ่มเปราะบาง ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด -19


Share: