พม.สมุทรสงคราม ลงพื้นที่เยี่ยมบ้าน ผู้กู้ยืมเงินทุนประกอบอาชีพกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (ประเภทรายบุคคล)


Share: