พม.สมุทรสงคราม เข้าร่วมประชุม ผ่าน Zoom meeting เรื่องการช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางที่ได้รับผลกระทบจากอุกทกภัย


Share: