พม.สมุทรสงคราม เข้าร่วมประชุมชี้แจงผู้ว่าราชการจังหวัดและคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการเพิ่มทักษะอาชีพให้แก่นักเรียน


Share: