มอบเงินทุนกู้ยืมในการประกอบอาชีพจากกองทุนผู้สูงอายุ จำนวน 3 ราย เป็นเงิน 90,000 บาท

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.00 น.
พม.สมุทรสงคราม มอบเงินทุนกู้ยืมในการประกอบอาชีพจากกองทุนผู้สูงอายุ จำนวน 3 ราย เป็นเงิน 90,000 บาท พร้อมนี้ได้จัดทำสัญญากู้ยืมเงิน ชี้แจงพันธะสัญญา ข้อผูกพัน ระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ในการกู้ยืมเงินกองทุนผู้สูงอายุ ให้แก่ผู้กู้ยืมและผู้ค้ำประกันได้รับทราบ เรียบร้อยแล้ว


Share: