มอบโล่เชิดชูเกียรติผู้สูงอายุที่ดีในสังคม (ระดับจังหวัด)


Share: