ร่วมขับเคลื่อนประเทศด้วยการสร้างโอกาส ลดความเหลื่อมล้ำ สร้างความเสมอภาคทางสังคม โดยรัฐบาลไทยมุ่งเน้นการลดความยากจนควบคู่ไปกับสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม ขยายโอกาสให้ประชาชนเข้าถึงสวัสดิการพื้นฐานอย่างเป็นธรรมและทั่วถึงมาโดยตลอด

อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน และ ข้อความ

ได้แก่

• ให้ความสำคัญเรื่องสวัสดิการต่างๆ กับประชาชนตั้งแต่เด็กจนเป็นผู้ใหญ่ ได้แก่ การอุดหนุนเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด โครงการเรียนฟรี 15 ปี กองทุนเสมอภาคทางการศึกษา โครงการสนับสนุนอาหารเสริม (นม) โครงการสนับสนุนอาหารกลางวัน โครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า บัตรสวัสดิการแห่งรัฐให้กับประชาชน การช่วยเหลือผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสในสังคม เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

• เร่งแก้หนี้ประชาชน
ประเทศไทยต้องการพัฒนาไปสู่ประเทศที่มีรายได้สูง จึงเร่งสร้างเศรษฐกิจฐานรากให้แข็งแรง โดยรัฐบาลมุ่งเน้นให้ความสำคัญและต้องดำเนินการแก้ไขอย่างจริงจังคือ
การแก้ไขปัญหาหนี้สินของประชาชนอย่างถูกวิธีและยั่งยืน โดยจะยกเครื่องแก้ไขปัญหาหนี้สินให้กับประชาชนกลุ่มต่างๆ ได้แก่ หนี้กองทุนให้เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา หรือ กยศ. 3.6 ล้านคนและผู้ค้ำประกัน 2.8 ล้านคน หนี้สินครูและข้าราชการ 2.8 ล้านบัญชี หนี้เช่าซื้อรถยนต์และมอเตอร์ไซด์ 27.7 ล้านบัญชี หนี้บัตรเครดิตและสินเชื่อส่วนบุคคล 49.9 ล้านบัญชี หนี้สินอื่นๆ อีก 51.2 ล้านบัญชี รวมเบ็ดเสร็จกว่า 135.2 บัญชี

• โครงการบ้านสำหรับผู้มีรายได้น้อย
รัฐบาลมีมาตรการดูแลด้านที่อยู่อาศัยและจัดสรรที่ดินทำกินให้กับประชาชน เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและสร้างโอกาสให้ประชาชน เช่น โครงการบ้านเช่าสำหรับผู้มีรายได้น้อย “บ้านเคหะสุขประชา” ภายใต้แนวคิด บ้านพร้อมอาชีพ ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและในส่วนภูมิภาค จำนวน 100,000 หน่วย “บ้านเช่า ทั่วไทย 999 บาท/เดือน” ในพื้นที่กรุงเทพ ปริมณฑลและภูมิภาค 10,000 หน่วย เป็นต้น

• มาตรการ ‘พักทรัพย์ พักหนี้’ เพื่อผู้ประกอบการเอสเอ็มอี (SMEs)
รัฐบาลโดยกระทรวงการคลังและธนาคารแห่งประเทศไทย มีมาตรการดูแลผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงจากวิกฤตโควิด-19 อย่างต่อเนื่อง
ไม่ว่าจะเป็นมาตรการพักหนี้ ลดเงินต้นที่ต้องจ่าย เพิ่มงวดการชำระหนี้ การปรับโครงสร้างหนี้และการไกล่เกลี่ยหนี้
โดยได้ออกมาตรการ ‘พักทรัพย์ พักหนี้’ (Asset Warehousing) เพื่อช่วยลดภาระหนี้ผู้ประกอบการ โดยสถาบันการเงินรับโอนทรัพย์เป็นหลักประกันสินเชื่อ และผู้ประกอบการสามารถเช่าสินทรัพย์กลับไปประกอบธุรกิจต่อได้ รวมทั้งมีสิทธิซื้อสินทรัพย์คืนได้

โครงการทั้งหมดจากภาครัฐถือได้ว่ารัฐบาลดำเนินการมาถูกทางแล้วในการสร้างภูมิคุ้มกันและช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตให้แก่ประชาชนโดยเฉพาะในกลุ่มที่มีรายได้น้อยและด้อยโอกาส ซึ่งจะขับเคลื่อนประเทศไทยให้บรรลุวิสัยทัศน์ ให้ประเทศไทย มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้วในภายภาคหน้า


Share: