ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านสอบข้อเท็จจริงผู้กู้ยืมเงินทุนประกอบอาชีพกรณีฉุกเฉินกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ โควิค -19 (COVID 19)

วันที่ 18 มีนาคม 2564 เวลา 09.00น.
างพรนิภา มาสิลีรังสี พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสมุทรสงคราม ได้มอบหมายให้นายชานนท์ คำฝาง นักพัฒนาสังคม และนางสาวกฤติณา มาลัยพวง นิติกร เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการคนพิการจังหวัดสมุทรสงคราม ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านสอบข้อเท็จจริงผู้กู้ยืมเงินทุนประกอบอาชีพกรณีฉุกเฉินกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ โควิค -19 (COVID 19) ภายในวงเงินไม่เกิน 10,000 บาท โดยผ่อนชำระคืนภายใน 2 ปี ไม่มีดอกเบี้ย ไม่มีผู้ค้ำประกัน ของคนพิการ จำนวน 10 ราย เพื่อนำเข้าที่ประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัดสมุทรสงคราม ครั้งที่ 2/2564 ในวันพุธที่ 7 เมษายน 2564 เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป


Share: