อพม. สมุทรสงคราม นำเครื่องอุปโภคบริโภค ที่สนับสนุนโดยกาชาดจังหวัด มอบให้แก่กลุ่มเปราะบาง ที่ได้รับผลกระทบจาก โควิด -19


Share: