อพม. สมุทรสงคราม นำเครื่องอุปโภคบริโภคที่สนับสนุนโดยกาชาดจังหวัด มอบให้แก่กลุ่มเปราะบาง ที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤติ

โควิด – 19


Share: