เปิดรับสมัครโครงการเรือเยาวชนเอเชียอาคเนย์ ประจำปี 2564กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดย กรมกิจการเด็กและเยาวชน ร่วมกับสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีญี่ปุ่น และประเทศสมาชิกอาเซียน เปิดรับสมัครผู้แทนเยาวชนไทยที่มีอายุระหว่าง 18 – 30 ปี สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ดี เข้าร่วมโครงการเรือเยาวชนเอเชียอาคเนย์ ประจำปี 2564 (รูปแบบออนไลน์) โดยมีเนื้อหาและหัวข้อหลักภายใต้โครงการ คือ “การมีส่วนร่วมของเยาวชนต่อการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน : เส้นทางสำหรับการเปลี่ยนแปลง โดยผู้ที่สนใจสามารถสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ – 6 สิงหาคม 2564

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทาง www.dcy.go.th หรือโทร. 0 2306 8697 ในวันและเวลาราชการ


Share: