เอกสารเผยแพร่

รายงานสถานการณ์ทางสังคม ประจำปี 2565

แผนพัฒนางานสวัสดิการสังคมจังหวัดสมุทรสงคราม พ.ศ. 2565 – 2570

แผนพัฒนาเด็กและเยาวชนจังหวัดสมุทรสงคราม ฉบับที่ 1 ปี 2560 – 2560

แผนการพัฒนาที่อยู่อาศัยจังหวัดสมุทรสงคราม 5 ปี  (พ.ศ. 2561 – 2565)

เอกสารประกวดราคา เรื่อง การจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน

แผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี (พ.ศ.2566-2570) ของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

คำสั่งสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสมุทรสงคราม เรื่อง ระบบสำหรับการปฏิบัติหน้าที่โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

ประกาศสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสมุทรสงครามเรื่อง ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสมุทรสงคราม พ.ศ.2566

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial