โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์จังหวัดสมุทรสงคราม ประจำปี 2565

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.00 น.

พม.สมุทรสงคราม ได้จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์จังหวัดสมุทรสงคราม ประจำปี 2565 มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกัน

และปราบปรามการค้ามนุษย์จังหวัดสมุทรสงคราม ประจำปี 2565 และเพื่อเป็นการบูรณการในการดำเนินงานเพื่อป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์จังหวัดสมุทรสงคราม โดยมีกลุ่มเป้าหมาย จำนวน

30 คน ประกอบด้วย คณะอนุกรรมการ ศปคม.จ.สส หน่วยงานภาคประชาสังคม และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง


Share: