โครงการอบรมอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสมุทรสงคราม (อพม.ใหม่)

วันที่ 18 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 น.นางพรนิภา มาสิลีรังสี พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสมุทรสงครามเปิดโครงการอบรมอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสมุทรสงคราม (อพม.) ใหม่ ประจำปี พ.ศ.2564 ณ รพ.สต.แหลมใหญ่ ตำบลแหลมใหญ่ อำเภอเมือง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมองค์ความรู้ ให้เข้าใจบทบาทหน้าที่และภารกิจของอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) ใหม่ โดยมีประธาน อพม.จังหวัด และเจ้าหน้าที่ สนง.พมจ.สมุทรสงคราม ให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมอบรม จำนวน 55 คน


Share: