📌ข่าวประชาสัมพันธ์
“การลงทะเบียนโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด”
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสมุทรสงคราม
กลุ่มพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
โทร. 034 712 614 และ 034 715 730


Share: