โครงการออกหน่วยบริการทางสังคม ภายใต้โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน”

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563
นางพรนิภา มาสิลีรังสี พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสมุทรสงคราม และเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสมุทรสงคราม
เข้าร่วมงานจัดกิจกรรมโครงการออกหน่วยบริการทางสังคม ภายใต้โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยประชาสัมพันธ์ภารกิจกระทรวงฯและรณรงค์ยุติความรุนแรงในครอบครัว กลุ่มเป้าหมาย 400 คน ณ อาคารอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลคลองโคน หมู่ที่ 2 ตำบลคลองโคน อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม


Share: